پیامک

برای ارسال پیام از طریق شماره ۰۵۰۰۰۱۴۴۴۶۶ و۱۰۰۰۴۲۴۴۲۱۱۱۲می توانید درخواست وپیشنهادات خودرا بصورت پیامک به سامانه پیامکی فرمانداری ارسال نمایید