ملاقات با فرماندار اردستان

برنامه ملاقات با فرماندار (چهره به چهره) روز دوشنبه هرهفته ساعت ۹ لغایت ۱۱در محل دفتر فرماندار برگزار میشود، لذا شهروندان محترم می توانند ضمن تماس با شماره ۵۴۲۴۴۲۱۱هماهنگی لازم  را با مسئول دفتر فرماندار معمول نمایند.