تلفن

بمنظور ارتباط تلفنی با فرماندار با شماره گیری ۵۴۲۴۲۲۱۱تماس حاصل نمایید